Lista de întrebări și răspunsuri privind apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 2)

Ministerul Culturii a publicat o lista de intrebari si raspunsuri privind Apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 2), apel deschis pana pe 1 iulie 2020. Acest apel este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021.

Întrebări & răspunsuri seminar online RO-CULTURA – 26 mai 2020
1. Cum se cuantifica numarul de participanti (pentru a genera public nou de peste 550
persoane)? Pot fi considerati si participantii online?
Răspuns: Numărul total de participanți este dat de suma tuturor participanților la
activitățile culturale derulate în cadrul proiectului, fiind cuantificați inclusiv participanții
(unici) online, dacă există surse/ mijloace de verificare credibile privind „participarea”
acestora la activitățile respective (de exemplu, nr. de accesări/ vizualizări/ înscrieri unice
etc.). În ceea ce privește participanții la activitățile culturale care presupun prezența fizică,
dovada participării se poate face, de exemplu, prin următoarele mijloace: nr. de bilete
vândute, liste de prezență etc.
2. Cum afecteaza/influenteaza contextul actual al pandemiei conceperea activitatilor din
cadrul proiectului?
Răspuns: Ținând seama de faptul că proiectele pot fi depuse până pe data de 01 iulie
2020, iar durata estimată a perioadei de evaluare și selecție a proiectelor este de aprox.
9 luni, conform prevederilor Ghidului solicitantului, există un risc scăzut ca activitățile
viitorului proiect să fie afectate semnificativ de contextul actual al pandemiei. Bineînțeles,
în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, promotorul de proiect împreună cu
Operatorul de Program vor analiza potențialul impact asupra activităților proiectului și vor
acționa în consecință. Totodată, vă recomandăm să aveți în vedere inclusiv posibilitatea
derulării de activități în mediul online, dacă natura proiectului o permite.
3. Dacă se asociază un IMM care nu a mai participat și/sau obținut proiecte europene
cu un IMM care a mai obținut astfel de proiecte, cel din urmă trebuie să fi avut proiecte
culturale?
Răspuns: Criteriul de evaluare privind experiența solicitantului și a partenerilor în
implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă se referă la proiecte finanțate din
fonduri/finanțări nerambursabile, altele decât donații și sponsorizări, indiferent dacă sunt
proiecte culturale sau nu. Modalitatea de acordare a punctajului este detaliată în Grila de
evaluare tehnică și financiară – criteriul III.1.1. Derularea de proiecte în domeniul cultural
ar putea fi valorificată în cadrul criteriului de evaluare III.2.1 privind experiența
solicitantului și a partenerilor în domeniile abordate prin proiect, dacă proiectele
respective au legătură cu tematica proiectului. În concret, experiența solicitantului și/sau
a partenerilor de proiect atât în derularea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, cât și
în domeniul specific proiectului, vor fi evaluate în baza informațiilor prezentate în cererea
de finanțare, conform Grilei de evaluare tehnică și financiară.
4. Daca un IMM se hotărăște acum să participe, cum poate să găsească partenerul
extern din statele membre ( finantator) ? Mai are timp?
Răspuns: Modalitățile de identificare a partenerilor din statele donatoare sunt detaliate
la adresa: https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/identificarea-partener-de-proiect,
iar în Ghidul solicitantului există date de contact pentru fiecare stat în parte. În ceea ce
privește durata acestui proces, menționăm că acesta variază în funcție de toate solicitările
primite de potențialii parteneri și din partea altor organizații din România și/sau alte state
beneficiare ale Granturilor SEE.
5. În fața unui IMM care nu a mai participat la proiecte europene are prioritate o instituție
publică care nu a mai participat?
Răspuns: Nu există o prioritizare a entităților participante în funcție de natura acestora.
Fiecare proiect se evaluează în mod individual.
6. Au prioritate instituțiile publice în fața IMM -urilor în condițiile satisfacerii celorlalte
criterii în mod egal?”
Răspuns: Nu există o prioritizare a entităților participante în funcție de natura acestora.
Fiecare proiect se evaluează în mod individual.
7. În cadrul proiectelor este solicitat un minim de 550 de participanți la activitățile
culturale. Ce se întâmplă în condițiile în care acest număr nu va putea fi atins dat fiind
restricțiile generate de pandemie? Dacă restricțiile vor fi mențiune și pentru anul 2021
(implementarea proiectelor)
Răspuns: Conform prevederilor contractului de finanțare, în situația în care, în urma
verificărilor administrative şi/sau la faţa locului, Operatorul de Program constată
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a obiectivelor sau rezultatelor proiectului,
măsurate prin indicatori, poate aplica reduceri procentuale, cu aplicarea principiului
proporționalității, din sumele efectuate şi declarate de promtorul de proiect în rapoartele
financiare în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Bineînțeles, în cazul apariției
unor cazuri de forță majoră, promotorul de proiect împreună cu Operatorul de Program
vor analiza potențialul impact asupra activităților, rezultatelor și indicatorilor proiectului și
vor acționa în consecință. Decizia de a aplica sau nu corecții depinde de instrucțiunile
donatorului extern, care poate decide neaplicarea unor corecții în anumite situații.
8. Un student aflat în an terminal dar care nu și-a susținut licență/disertația, poate
participa ca grup țintă la apelul de proiecte Innotech student?
Răspuns: Seminarul de față are în vedere apelul de proiecte „Consolidarea
antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”. Ministerul Culturii nu
are competențe privind gestionarea apelului de proiecte Innotech student.
9. Ce se înțelege mai exact prin non objectives?
Răspuns: Non-objectives = beneficii care nu pot fi așteptate ca rezultate ale proiectului.

10.Societățile comerciale care functioneaza de mai mult de 2 ani, dar isi autorizeaza un
cod CAEN acum, este eligibil pentru a aplica la acest program de finantare?
Răspuns: Potrivit Ghidului solicitantului, se verifică dacă, conform certificatului
constatator emis de Registrul Comerțului, domeniul de activitate vizat de proiect este
autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
Nu se verifică momentul în care a avut loc această autorizare.
11.Cofinanțarea de 10% trebuie demonstrata in momentul semnării contractului de
finanțare?
Răspuns: Contribuția proprie se va verifica fie în perioada de contractare, fie pe parcursul
implementării proiectului, în funcție de recomandările din etapele de evaluare, selecție și
pre-contractare.
12.Consolidarea antreprenoriatului cultural: este suficient daca apelam la variante de
cursuri instruire / job shadowing / mentorat sau este nevoie ca in planul proiectului,
pentru perioada de sustenabilitate, sa propunem si o serie de servicii astfel incat
organizatia noastra sa poata obtina profit?”
Răspuns: Componenta de instruire/ job shadowing/ mentorat are în vedere dezvoltarea
competențelor/ expertizei la locul de muncă. Modalitățile de asigurare a sustenabilității
proiectului sunt la alegerea promotorului de proiect, cu condiția valorificării rezultatelor
proiectului. Pot fi derulate activități generatoare de profit/ venit atât în perioada de
implementare a proiectului, cât și în perioada de sustenabilitate.
13.Contractele de munca la distanta -telemunca- vor fi considerate eligibile?
Răspuns: Cheltuielile de personal aferente contractelor individuale de muncă sunt
eligibile în cadrul apelului. În condițiile în care activitățile pe care persoana le desfășoară
în cadrul proiectului permit realizarea acestora la distanță, locul de desfășurare nu are
impact asupra eligibilității cheltuielilor.
14.As dori sa înțeleg in ce mod trebuie sa asigur locuri de munca in cadrul unui proiect.
Condiții, criterii de angajare etc.
Răspuns: Indicatorul privind locurile de muncă nou create este explicat pe larg în Ghidul
solicitantului (nota de subsol nr. 1). Pentru a crea un nou loc de muncă este necesară
încheierea unui contract individual de muncă (nu act adițional la un contract existent), a
unui contract civil sau a unui contract de drepturi de autor. Un loc de muncă = un contract
cu normă întreagă și o durată de minimum 12 luni sau un contract civil/ de drepturi de
autor cu o durată de minimum 12 luni. În cazul unei durate și/sau norme parțiale, numărul
de locuri de muncă se calculează proporțional prin raportare la o normă întreagă de lucru
și la durata de 12 luni (spre ex.: un contract cu normă întreagă și durata de 3 luni sau un
contract de muncă cu normă parțială de 4h/zi și o durată de 6 luni vor reprezenta 25%
dintr-un loc de muncă). Angajarea personalului se realizează cu respectarea legislației în
vigoare.
15.Am aplicat si la prima sesiune. Am vazut rapoartele evaluatorilor, in etapa de
contestație. Un reproș facut era legat de suprapunerea activitatilor din cadrul unui
festival care se deruleaza pe parcursul unei saptamani. Aplicatia nu permite decat
selectarea lunii in care au loc evenimentele. Intr-o săptămână – cat durează un festival
– ateliere, workshopuri, conferinte, proiectii etc- toate activitatile, putand bifa doar luna
de desfasurare, par sa se suprapuna. Aplicația, pentru aceasta a doua runda, nu a
fost modificata. Cum propuneti descrierea activitatilor si a calendarului lor astfel incat
evaluatorii sa poata intelege ca nu sunt suprapuneri ale mai multor evenimente ci atat
ofera aplicatia la acest capitol?
Răspuns: Detaliile pot fi oferite în descrierea activităților sau a sub-activităților.
16.Sinteza pași înregistrare cerere de finanțare. Sublinierea punctelor cheie
Răspuns: Pașii care trebuie parcurși sunt detaliați în documentul INSTRUCȚIUNI DE
UTILIZARE a Sistemului de Management Electronic pentru Programul RO-CULTURA
(EMSC), disponibil pe pagina web a Programului (https://www.ro-cultura.ro/documenteprogram).
În vederea înregistrării unei cereri de finanțare trebuie să parcurgeți următorii pași:
1) accesarea sistemului de management electronic al Programului la link-ul:
https://emsc.ro-cultura.ro/#/login;
2) accesarea contului de utilizator (creat anterior pe numele solicitantului – organizației);
3) accesarea apelului de proiecte privind Consolidarea antreprenoriatului cultural și
dezvoltarea publicului și a audienței (Apelul 4);
4) înregistrarea proiectului, prin parcurgerea următoarelor etape:
4.1) completarea formularului online al cererii de finanțare în conformitate cu indicațiile
din formatul pus la dispoziție de Operatorul de Program și vizibil în EMSC;
Atenție! Înainte de completarea Părții E (Planul de achiziții al proiectului) trebuie să
completați activitățile și bugetul proiectului, pentru fiecare achiziție fiind necesară
selectarea activității și a liniei bugetare corespunzătoare.
Atenție! Bugetul proiectului constituie parte integrantă din formularul cererii de finanțare
și nu se încarcă separat.
4.2) completarea declarațiilor/ documentelor predefinite (ex. Declarația solicitantului,
Declarația partenerului, Declarația întreprinderii unice prividn cumulul ajutoarelor de stat/
de minimis etc.);
4.3) generarea declarațiilor/ documentelor predefinite și semnarea electronică a acestora,
conform prevederilor Ghidului solicitantului;

5
4.4) încărcarea declarațiilor/ documentelor predefinite semnate electronic;
4.5) încărcarea documentelor suport în original sau în copie (scanată), după caz și
semnate electronic;
4.6) generarea cererii de finanțare și semnarea electronică a acesteia de către
reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită;
4.7) încărcarea cererii de finanțare și transmiterea acesteia.
17.Cum se face departajarea proiectelor
Răspuns: Proiectele conforme din puncte de vedere administrativ și al eligibilității sunt
evaluate tehnic și financiar de experți contractați de Operatorul de Program, care acordă
punctaj conform Grilei de evaluare tehnică și financiară anexate Ghidului. Proiectele care
obțin un punctaj total mai mare sau egal cu 70 de puncte sunt incluse într-un clasament
provizoriu, care stă la baza deciziei luate de Comitetul de Selecție. Proiectele care obțin
același punctaj sunt departajate în funcție de punctajul obținut la următoarele criterii din
Grilă, în următoarea ordine: 1. calitatea cultural-artistică; 2. relevanța proiectului; 3.
fezabilitatea proiectului; 4. capacitatea de implementare și experiența solicitantului și a
partenerilor, dacă este cazul; 5. impactul și sustenabilitatea proiectului. Pe baza deciziei
Comitetului de Selecție se stabilește clasamentul final, constând în lista proiectelor
selectate pentru finanțare și lista de rezervă. Sprijinul financiar nerambursabil va fi
acordat proiectelor depuse în baza clasamentului final (inclusiv lista de rezervă), în limita
bugetului alocat apelului de proiecte.
18.Cum poti vinde lucrări de arta in perioada de criza economica?!
Răspuns: Întrebarea dvs. excedează sfera actualului apel de proiecte, căruia îi este
dedicat prezentul webinar.
19.E obligatoriu un partener strain in proiect, se acorda un punctaj mai mare in aceasta
situație?
Răspuns: Nu este obligatoriu parteneriatul cu entități din statele donatoare, însă se
acordă punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnico-financiară, în cazul prezenței
unui partener din SD, conform prevederilor art.7.2.1 din Ghidul solicitantului.
20.Contractele de cesiune a drepturilor de autor și drepturilor conexe și contractele civile
de prestări servicii – persoane fizice se supun procedurii de achiziții publice?
Răspuns: DA, cu raportare la valoarea estimată și cu respectarea prevederilor Legii nr.
98/2016, ale Ordinului nr. 6712/890 din 07.11.2017/14.11.2017 sau ale Ordinului
nr.1284/2016, după caz.

6
21.Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea următorilor
indicatori de Program:
• 90 de locuri de muncă create;
• 19.000 de participanți la activitățile culturale;
• 10 IMM-uri sprijinite;
• 60 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă, alții decât
cei de etnie romă
• 150 activități de artă contemporană sprijinite;
• 10 abordări inovative referitoare la patrimoniul cultural, sprijinite în vederea
dezvoltării publicului;
• 5 producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale, altele decât
minoritatea romă;
• 15 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele
Donatoare în domeniul artei contemporane.
Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect este de 5. – există un minim acceptat?
Răspuns: Un proiect trebuie să conțină în mod obligatoriu activitatea „Gestionarea,
monitorizarea și controlul proiectului” (predefinită în Cererea de finanțare). Această
activitate nu poate fi legată de indicatorii de proiect, prin urmare se deduce că trebuie să
aveți, pe lângă activitatea de management predefinită, și cel puțin o activitate tematică.
A nu se confunda activitățile proiectului, cu sensul de acțiune ce trebuie întreprinsă pentru
a produce rezultate, cu indicatorul de output denumit „activități de artă contemporană”!
Nota bene: indicatorii enumerați de dvs. se referă la valorile însumate ale indicatorilor
din toate proiectele finanțate în cadrul Programului. Valorile minime aferente unui singur
proiect sunt detaliate în secțiunea 7.3.1 „Tipuri de proiecte eligibile” a Ghidului
solicitantului.
• 5 producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale, altele decât
minoritatea romă;– la ce fel de producții se referă? la producții multimedia, artă
scenică, operă scrisă?
Răspuns: În secțiunea 7.3.3 „Tipuri de activități eligibile” a Ghidului solicitantului, puteți
găsi o listă de activități indicative. În principiu, orice tip de producție este acceptată.
22.Se pot cumula veniturile a 2 parteneri, astfel încât bugetul total al proiectului da
reprezinte suma accesărilor celor 2 entități partenere?
Răspuns: În cazul în care vă referiți la criteriul de evaluare a capacității financiare vă
comunicăm următoarele: evaluarea capacității de a susține activitățile proiectului și de a
asigura cofinanțarea, cheltuielile neeligibile și cheltuielile conexe ce pot apărea în
implementarea proiectului, atât pentru solicitant cât și pentru partener, se efectuează în
baza informațiilor existente, acordarea punctajului realizându-se prin aplicarea
principiului proporționalității.
În funcție de situația concretă a fiecărui solicitant/ partener de proiect, evaluatorul,
apelând la judecata sa profesională, apreciază în ce măsură veniturile gestionate în ultimii

7
3 ani fiscali constituie o garanție suficientă și fezabilă pentru asigurarea cheltuielilor
aferente proiectului și acordă punctajul în concordanță cu instrucțiunile detaliate în Anexa
la Grila de evaluare tehnică și financiară, acesta având obligația de a justifica punctajul
acordat în grila de evaluare. În particular, în ceea ce privește evaluarea capacității
solicitantului/partenerului de a asigura sustenabilitatea financiară a proiectului, pot fi
avute în vedere și previziunile financiare descrise în Partea I a cererii de finanțare, o
planificare coerentă și realistă putând compensa parțial volumul redus al veniturilor
realizate/gestionate în ultimii 3 ani fiscali.
Desfășurarea de activități pe bază de voluntariat nu se reflectă în veniturile totale ale
asociației și nu prezintă relevanță din perspectiva capacității financiare. Pe de altă parte,
experiența dobândită de organizație prin derularea activităților de voluntariat poate fi
valorificată la criteriul de evaluare III.2.1, motiv pentru care vă recomandăm să descrieți
aceste activități în secțiunea dedicată din cererea de finanțare (B1.2/ B2.2).
23.Cum putem afla care au fost punctele slabe la proiectele depuse in prima sesiune?
Răspuns: Principala problemă a constat în faptul că solicitanții nu au parcurs Ghidul
solicitantului. Sfaturi practice privind pregătirea dosarului de finanțare pot fi găsite în
prezentarea PPT „Prezentare RO-CULTURA – Sibiu – 19.02.2020”, disponibilă pe pagina
web a Programului (https://www.ro-cultura.ro/documente-program). Acestea au fost
formulate pornind de la greșelile frecvente ale solicitanților din apelurile anterioare.
24.Va rog sa explicați in ce consta sprijinul financiar nerambursabil acordat IMM-urilor?
Răspuns: Conform definiției din ghidul solicitantului, sprijinul financiar nerambursabil
reprezintă suma acordată în baza contractului de finanțare în vederea implementării
proiectului, constituită din suma finanțată din MFSEE și cofinanțarea națională publică
aferentă. Pentru a identifica tipul de activități și cheltuieli eligibile vă rugăm să consultați
Ghidul solicitantului și anexele sale.
25.Poate accesa în cadrul acestui apel și un ONG care are ca scop principal organizarea
de evenimente culturale din sfera artelor spectacolului?
Răspuns: Răspunsul este afirmativ, cu mențiunea că trebuie respectate toate cerințele
din Ghidul solicitantului.
26.În caz ca se extinde pandemia cum pot sustine spectacolul si cum poate influenta
acest lucru finantarea programului?
Răspuns: În cazul în care natura activităților o permite, organizarea de evenimente poate
fi realizată în mediul online.

8
27.Tips&tricks, bune practici din proiectele sesiunilor anterioare
Răspuns: Vă rugăm să consultatați prezentările de pe site-ul programului, secțiunea
”Utile – Documente program”.
28.Pot fi comercializate produse realizate prin finantarea RoCultura – spre exemplu carti
tiparite ? Sau trebuiesc distribuite cu titlu gratuit?
Răspuns: În cadrul apelului „Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea
audienței și a publicului”, tipărirea și comercializarea de cărți constituie activități eligibile.
29.As dori sa realizez o expoziție itineranta – colectie de minerale, un mini-muzeu in
miniatura in localitățile care nu au acces la muzeele specifice. Ce activități sunt
compatibile cu ghidul?
Răspuns: Proiectele finanțate în cadrul prezentului apel trebuie să contribuie într-o
manieră relevantă și consistentă la atingerea obiectivelor MFSEE 2014-2021, a
obiectivului Programului și a indicatorilor specifici rezultatelor directe 2.1 și 2.2 ale
Programului. În secțiunea 7.3.3 „Tipuri de activități eligibile” a Ghidului solicitantului, puteți
găsi o listă indicativă de activități.
30.Modalități de atragere a conținutului offline in online
Răspuns: Operatorul de Program nu poate interveni asupra conținutului unui proiect.
Metodele de atragere a conținutului offline în online depind de particularitățile proiectului
și trebuie să fie identificate de dvs.
31.În contextul actual, cât de flexibile vor putea fi activitățile proiectului și modificările
necesare reorganizării acestora conform unui plan B deja inclus în proiect? Vor fi
depunctate proiectele care conțin în continuare o componentă de formare/dezvoltare
profesională sau mobilitate artistică în afara țării? Ce aduce noi/modifică contextul
național și internațional actual și gradul foarte ridicat al riscului de a nu putea
previziona activități pe termen lung?
Răspuns: Ținând seama de faptul că proiectele pot fi depuse până pe data de 01 iulie
2020, iar durata estimată a perioadei de evaluare și selecție a proiectelor este de aprox.
9 luni, conform prevederilor Ghidului solicitantului, există un risc scăzut ca activitățile
viitorului proiect să fie afectate semnificativ de contextul actual al pandemiei. Bineînțeles,
în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, promotorul de proiect împreună cu
Operatorul de Program vor analiza potențialul impact asupra activităților proiectului și vor
acționa în consecință, existând inclusiv posibilitatea reconfigurării mijloacelor de atingere
a rezultatelor și obiectivelor proiectului. Totodată, vă recomandăm să aveți în vedere
inclusiv posibilitatea derulării de activități în mediul online, dacă natura proiectului o
permite.
Activitățile de mobilitate sunt eligibile în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului.

9
Este recomandat să includeți în cererea de finanțare riscurile semnalate de dvs., cu
metodele de combatere aferente.
32.Am aplicat si la prima sesiune. Am vazut rapoartele evaluatorilor, in etapa de
contestație. Un repros facut era legat de suprapunerea activitatilor din cadrul unui
festival care se derulează pe parcursul unei săptămâni. Aplicatia nu permite decat
selectarea lunii in care au loc evenimentele. Intr-o săptămână – cat durează un
festival- ateliere, workshopuri, conferințe, proiectii etc- toate activitatile, putand bifa
doar luna de desfășurare, par sa se suprapuna. Aplicația, pentru aceasta a doua
runda, nu a fost modificata. Cum propuneti descrierea activitatilor si a calendarului lor
astfel incat evaluatorii sa poata intelege ca nu sunt suprapuneri ale mai multor
evenimente ci atat ofera aplicatia la acest capitol?
Răspuns: Detaliile pot fi oferite în descrierea activităților sau a sub-activităților.
33.O asociație care sustine rețeaua de start-up uri românești in informatica dar si proiecte
culturale ce combina tehnologia si cultura, intra in categoria sectorului cultural si
creativ ? (si care a fost deja finantata de alte institutii culturale)
Răspuns: Organizația este eligibilă, dacă respectă toate criteriile de eligibilitate
menționate la secțiunea 7.1 „Eligibilitatea solicitantului” a Ghidului Solicitantului, însă
stabilirea eligibilității poate fi realizată doar în etapa de verificare a conformităţii
administrative și a eligibilităţii pe baza documentelor depuse. În ceea ce privește
finanțările anterioare, vă rugăm să aveți în vedere cel puțin două aspecte: 1. să nu fie o
situație de dublă finanțare, astfel cum este definită în Ghidul solicitantului; 2. Să se
respecte regula cumulului privind ajutoarele de stat/ de minimis, descrisă în Ghidul
solicitantului.
34.Proiectele cultural-educationale sunt aceptate doar de pe teritotiul Bucurestiului sau
pot fi si rurale – din alte orase?
Răspuns: Aria geografică nu este limitată la teritoriul Municipiului București.
35.Am dori indicații despre cum se completează Declarația privind cumulul ajutoarelor de
stat.
Răspuns: Pentru a putea completa corect declarația, este important să citiți cu atenție
definiția întreprinderii și a întreprinderii unice (din Ghidul solicitantului și Schema de ajutor
de minimis). În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este o întreprindere unică,
plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat și cumulul se calculează prin totalizarea
valorilor aferente întreprinderilor aflate în cel puțin una dintre relațiile menționate în
definiție.

10
36.In cadrul proiectului, daca un partener vine cu experti, acestea pot fi platiti in cadrul
proiectului sau trebuie contract separat?
Răspuns: Cheltuielile partenerilor de proiect sunt eligibile cu respectarea categoriilor de
cheltuieli menționate în Ghidul solicitantului la secțiunea „7.4.3 Categorii de cheltuieli
eligibile – Reguli aplicabile partenerilor de proiect”. Partenerul/partenerii va include
cheltuielile eligibile în bugetul proiectului. În acest sens, vă rugăm să consultați modelul
de buget și instrucțiunile de completare a acestuia.
37.Cei 550 de participanti pot fi atinsi prin cei 3 activitati de arta contemporanat?
Răspuns: Răspunsul este afirmativ.
38.Arta contemporana poate fi definit larg si e greu de limitat. Exista limitari in acest sens
privind proiectul?
Răspuns: Conform Ghidului solicitantului, arta contemporană reprezintă toate formele
de expresie artistică originale create de autori contemporani.
39.Lipsa unui partener din statele donatoare afecteaza punctajul obtinut la evaluare al
proiectului ?
Răspuns: Parteneriatul cu entități din statele donatoare se punctează suplimentar în
etapa de evaluare tehnico-financiară.
40.Va rugam sa ne comunicati obligativitatea partenerilor externi și dacă existenta
acestora prezinta un avantaj la punctajul final in evaluarea proiectului?
Răspuns: Nu este obligatoriu parteneriatul cu entități din statele donatoare, însă se poate
obține punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnico-financiară (a se vedea criteriile
II.4.6 și II.4.7 din grila de evaluare tehnică și financiară).
41.Pe pagina 18 a Ghidului Solicitantului scrieti ca pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa
conduca la urmatoarele valori tinta minime si se da un tabel. Fiecare proiect propus
trebuie sa includa TOATE acele rezultate?
Răspuns: Răspunsul este afirmativ.
42.Cheltuiala privind inchirierea unui spatiu in care se vor desfasura activitati din proiect
este una eligibila?”
Răspuns: Cheltuielile cu închirierea spațiilor pot fi eligibile. În acest sens vă rugăm să
consultați modelul de buget și instrucțiunile de completare a acestuia.

11
43.La proiectul de finantare nu pot participa si firme care sunt infiintate in cursul anului
2019? Mi se pare inechitabil sa primeasca finantare doar cei care au vechime mai
mare. Greutati intampina mai ales firmele nou infiintate. Am proiecte culturale, povesti,
poezii, pentru care as dori sa primesc finantare. Va multumesc pentru intelegere.
Răspuns: Condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului sunt obligatorii și nu
pot fi făcute derogări.
44.Ce fel de activități se pot organiza in cadrul proiectului?
Răspuns: În secțiunea 7.3.3 „Tipuri de activități eligibile” a Ghidului solicitantului, puteți
găsi o listă indicativă de activități.
45.Proporționalitatea finanțării cu eventualele costuri în cazul utilizării de tehnologii foarte
sofisticate și costisitoare.
Răspuns: Singurele categorii de cheltuieli plafonate sunt: cheltuielile aferente
managementului de proiect, costurile indirecte și costurile neprevăzute. Trebuie să țineți
însă cont de următoarele: costurile incluse în buget trebuie să fie rezonabile, necesare
pentru atingerea obiectivelor proiectului și realizarea rezultatelor așteptate și direct legate
de implementarea activităților proiectului. Costurile prevăzute trebuie să respecte
cerințele unei bune gestiuni financiare, bazate pe aplicarea principiilor economicității,
eficacității și eficienței.
46.Importanta partenerilor din tarile donatoare.(ce punctaj are un asemenea parteneriat
in evaluarea proiectului)?
Răspuns: Pentru detalii privind punctajul acordat în cazul unui parteneriat cu entități din
statele donatoare, consultați grila de evaluare tehnică și financiară (a se vedea criteriile
II.4.6 și II.4.7 din grilă).
47.Este eligibil din punct de vedere administrativ un IMM cu profit in ultimii 2 ani, dar care
este in continuare pe capital negativ la dec 2019?
Răspuns: Criteriile de eligibilitate nu prevăd condiția ca solicitantul de tip IMM să
înregistreze capital pozitiv la decembrie 2019. Cu toate acestea, capacitatea financiară a
solicitantului și a partenerilor se punctează la criteriul III.3.1 din grila de evaluare tehnică
și financiară.
48.Se solicită și documente contabile din activitatea pe ultimii ani ca în cazul unei finanțări
bancare?
Răspuns: În etapa de pre-contractare se solicită situațiile financiare (e.g. bilanț contabil,
balanță de verificare, cont de profit și pierdere etc.) care conțin informații privind numărul

12
de angajați, cifra de afaceri sau suma veniturilor, pentru ultimii trei ani fiscali încheiați,
pentru solicitantul de tip IMM, în copie. Vă rugăm să consultați Ghidul solicitantului.
49.Poate solicita finanțare IMM cu activitate culturală diferita anterior, de cea din proiectul
pentru care se solicită finanțarea?”
Răspuns: Organizația este eligibilă, dacă respectă toate criteriile de eligibilitate
menționate la secțiunea 7.1 „Eligibilitatea solicitantului” a Ghidului Solicitantului, însă
stabilirea eligibilității poate fi realizată doar în etapa de verificare a conformităţii
administrative și a eligibilităţii pe baza documentelor depuse. Cu toate acestea, trebuie
să aveți în vedere că experiența solicitantului și a partenerilor în domeniile abordate prin
proiect se punctează la criteriul III.2.1 din grila de evaluare tehnică și financiară.
50.Cand se estimeaza ca vor fi semnate contractele de finantare in cadrul acestui apel?
Răspuns: Conform calendarului din Ghidul solicitantului, durata scursă de la depunerea
proiectului până la semnarea contractului de finanțare este de 9 luni.
51.Grila de evaluare pct 2.1.-2.2. pct I.3 „” …inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii „”.
Cum trebuie interpretat, se poate da un exemplu?
Răspuns: Utilizarea noilor tehnologii se referă la utilizarea tehnologiei în procesul de
creare, producție, diseminare și/sau promovare de bunuri și servicii culturale, precum și
la contribuția lor la formarea de noi audiențe. Exemple – realitate augmentată,
reconstrucție sau animație 3D, gamificare, etc.
52.Grila de evaluare Relevanta proiectului, pct. II.4.4. „”…contribuie la creșterea
numărului de profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate”” aceste competente
trebuie sa fie prin cursuri acreditate sau pot fi si non formale? Care sunt criteriile de a
fi acceptate ca si competente dezvoltate?
Răspuns: Conform Ghidului solicitantului, dezvoltarea de competențe/expertiză la locul
de muncă se referă la dobândirea de competențe sau îmbunătățirea competențelor
existente în rândul profesioniștilor, inclusiv al membrilor echipei de proiect, prin activități
de educație formală sau non-formală de tip job shadowing, mentoring etc.
53.Grila de evaluare Relevanta proiectului, pct. II.4.5. se poate exemplifica exprimarea
„”abordări inovative”” precum si „”minorități sociale, …. și culturale””?
Răspuns: Termenul „abordare inovativă” este strâns legat de termenul „inovare”, definit
astfel în Ghidul solicitantului: „implementarea unui produs nou sau îmbunătățit
semnificativ (bunuri sau servicii) sau a unui proces, a unei noi metode de punere
pe piață sau a unei noi metode organizaționale în practicile de afaceri, în organizarea

13
locului de muncă sau într-o relație externă. Inovarea poate fi la nivel de întreprindere, la
nivel de sector, la nivel național sau la nivel internațional. Inovarea presupune inclusiv
utilizarea de soluții/ tehnologii/ produse deja dezvoltate/ disponibile pe piață și ajustarea
acestora la propriile nevoi”. În ceea ce privește termenul de „minoritate (…)”, acesta nu
are o definiție proprie Programului, având înțelesul stipulat de legislația europeană și
națională aplicabilă, unde este cazul.
54.Cursul valutar de a fi folosit este de 1 EUR = 4.8278 RON, conform INFOEURO luna
aprilie?
Răspuns: Conform Ghidului solicitantului, bugetul proiectului se întocmește în Lei,
conform modelului informativ atașat prezentului Ghid. Pentru a verifica încadrarea în
valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil permisă, solicitantul va lua în
considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte. Având în vedere faptul
că luna lansării apelului de proiecte este luna aprilie, cursul de schimb este cel aferent
lunii aprilie 2020.
55.Locurile de munca create orin program au perioada de sustenabilitate in care
trebuiesc mentinute dupa finalizarea proiecttului?
Răspuns: Nu există obligația menținerii locurilor de muncă nou create în perioada de
sustenabilitate a proiectului.
56.Va rugam sa ne răspundeți dacă sunt admise la concurs proiecte ale unor entități din
Republica Moldova ?
Răspuns: Entitățile din Republica Moldova nu sunt eligibile.
57.Sunt eligibile proiectele care doresc introducerea tehnologizarii și digitalizariii pentru
a promova patrimoniul cultural si a atrage mai multi turisti( tururi virtuale/gamificate)?
Răspuns: Răspunsul este, în principiu, afirmativ.
58.In ce măsura trebuie cooptati antrepenori locali, nationali sau se poate lucra si cu firme
din vestul Europei, care deja au solutii/ tehnologia pentru a implementa masuri
inovative in promovarea culturii si a patrimoniului?”
Răspuns: Achizițiile în cadrul proiectului se realizează cu respectarea legislației
naționale și a Uniunii Europene privind achizițiile publice. Două dintre principiile de bază
sunt nediscriminarea și tratamentul egal.

14
59.Anexa 1 – Declarația întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat-de minimis
– se referă doar la IMM-uri, ONG-urile și Instituțiile Publice nefiind obligate să o
completeze?
Răspuns: Toate categoriile de solicitanți au obligația de a completa Declarația.
60.Comisioanele bancare sunt eligibile ca și cheltuieli administrative?
Răspuns: Comisioanele bancare nu sunt eligibile. Vă rugăm să consultați Ghidul
solicitantului.
61.Cheltuielile cu contabilitatea sunt eligibile ca și cheltuieli administrative?
Răspuns: Plata salariilor pentru personalul administrativ poate fi eligibilă în cadrul
cheltuielilor indirecte (administrative). Vă rugăm să consultați Ghidul solicitantului.
62.La ce se referă cheltuielile cu amortizarea activelelor corporale și necorporale aferente
managementului de proiect? De ex. dacă se cumpără un laptop pe care va lucra
managerul este eligibil? Dacă da, cum se va realiza amortizarea?
Răspuns: Cheltuielile cu amortizarea activelor corporale și necorporale aferente
managementului de proiect sunt eligibile. Amortizarea se calculează conform principiilor
contabile acceptate aplicabile Promotorului de Proiect și general acceptate pentru
obiectele de acest tip, și anume numai porțiunea de amortizare care corespunde duratei
proiectului și ratei utilizării reale în scopul proiectului. Cheltuielile cu amortizarea
echipamentelor sunt considerate a fi efectuate la momentul la care sunt înregistrate în
contabilitatea Promotorului de Proiect și/sau a partenerului de proiect. Toate
echipamentele trebuie să fie noi. În acest sens vă rugăm să consultați modelul de buget
și instrucțiunile de completare a acestuia.
63.Dacă amortizarea unui obiect se termină după un an, el trebuie să fie în continuare
asigurat post proiect? Și, dacă preluăm exemplul de mai sus, cu un laptop folosit de
managerul de proiect, post proiectul, cum va dovedi Solicitantul că obiectul va fi folosit
în scopul obiectivelor proiectului, mai ales dacă resursa respectivă, angajată pe
perioada proiectului nu va mai lucra pentru Solicitant? Ești obligat astfel să ai resursa
în organizație 5 ani?
Răspuns: Conform Ghidului Solicitantului, în cazul în care se achiziționează active
corporale/ necorporale, numai partea de amortizare corespunzătoare duratei proiectului
și ratei reale de utilizare în scopurile proiectului poate fi considerată cheltuială eligibilă.
Prin excepție, în cazul în care activul este o componentă integrală și necesară pentru

15
atingerea rezultatelor proiectului, întregul preț de achiziție al acestuia poate fi eligibil1
. În
această situație, Promotorul de proiect are următoarele obligații:
✓ păstrează activul în proprietatea sa pentru o perioadă de cel puțin 5 ani
după finalizarea proiectului și continuă să îl folosească în beneficiul obiectivelor
generale ale proiectului pentru aceeași perioadă;
✓ păstrează activul asigurat în mod corespunzător împotriva pierderilor, cum
ar fi incendiu, furt sau alte incidente ce pot fi asigurate în mod normal, atât în timpul
implementării proiectului, cât și timp de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului;
✓ rezervă resurse corespunzătoare pentru întreținerea activului timp de cel
puțin 5 ani după finalizarea proiectului.
Astfel, obligativitatea de a păstra activul în proprietatea sa pentru o perioadă de
cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului se aplică doar în cazul în care activul
este decontat integral din proiect.
64.Proiectele depuse trebuie gandite pentru o audienta formata numai din specialisti din
domeniul cultural? Sau el poate fi construit în asa fel incat se fie un mix de activitati
atat pentru antreprenori culturali existenți, potentiali noi antreprenori cultural, cat si
pentru publicul larg?”
Răspuns: Grupul țintă nu este limitat la specialistii din domeniul cultural.
65.Tipul partenerilor?
Răspuns: Categoriile de parteneri eligibili sunt menționate în secțiunea 7.2.1
„Natura și situația partenerului” a Ghidului solicitantului.
66.Cum se va face decontarea subvenției?
Răspuns: Prin programul RO-CULTURA nu se acordă subvenții. Dacă faceți referire la
sprijinul financiar nerambursabil acordat prin MFSEE acesta se acordă sub formă de
avans, prefinanțare și plată soldului final. În acest sens vă rugăm să consultați prevederile
Ghidului solicitantului cu privire la plăți, respectiv capitolul 17.
67.Se poate finanța prin proiect un concurs de proiecte de arhitectura, care are drept
scop oferirea unui premiu pentru cel mai bun proiect si ulterior o expoziție a tuturor
proiectelor realizate?
Răspuns: Se poate finanța. Atenție însă că, pentru procesul de selecție, respectiv pentru
acordarea de premii trebuie să întocmiți un Regulament, precum și o comisie formată
dintr-un număr de participanți >1.
1
„Întregul preț de achiziție” se referă la prețul achitat din sprijinul financiar nerambursabil și/sau cofinanțare,
fiind exclusă acea parte din prețul total al activului suportată din alte surse de finanțare.

16
68.Daca percepem o taxa de participare (donatie) la expozitia de proiecte, veniturile
incasate raman in contul operatorului economic sau trebuie reinvestite in cadrul
proiectului sub forma de remuneratii sau in alte directii aferente acestuia?”
Răspuns: Veniturile obținute de către Promotorul de proiect ca urmare a implementării
proiectului nu fac obiectul verificărilor în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.
Atenție însă la veniturile obținute de către partenerii de proiect. Conform Ghidului
Solicitantului, partenerii de proiect nu pot obține un avantaj pentru sine în urma
implementării proiectului. Orice avantaj obținut de partener ca urmare a implementării
proiectului, precum taxe obținute din vânzarea biletelor la diferite evenimente, taxe
percepute pentru participarea la diferite activități organizate de partener etc., trebuie să
fie transferat beneficiarului de ajutor de minimis (promotorul de proiect).
69.Pentru artiștii remunerați pe baza contractelor de cesiune a drepturilor de autor, se
pot acoperi costuri cu diurna, transport, cazare incluse la Linia bugetară 2.2. Cheltuieli
cu deplasarea personalului necesar implementării activităților specifice?
Răspuns: La linia bugetară 2.2 se pot include, conform instrucțiunilor de completare a
bugetului, doar cheltuieli aferente deplasărilor interne şi externe doar ale personalului
angajat (personalul nominalizat la linia 2.1, inclusiv voluntari). Referitor la contractele de
drepturi de autor, onorariile cuprind și costurile aferente implementării activităților
specifice (transport, cazare). Ele nu se vor deconta separat.
70.Cele 90 de locuri de munca create in proiect trebuie sa fie încheiate cu contract pe
toata perioada proiectului sau pot fi si colaborări mai scurte?
Răspuns: Indicatorul privind locurile de muncă nou create este explicat pe larg în Ghidul
solicitantului (nota de subsol nr. 1). Pentru a crea un nou loc de muncă este necesară
încheierea unui contract individual de muncă (nu act adițional la un contract existent), a
unui contract civil sau a unui contract de drepturi de autor. Un loc de muncă = un contract
cu normă întreagă și o durată de minimum 12 luni sau un contract civil/ de drepturi de
autor cu o durată de minimum 12 luni. În cazul unei durate și/sau norme parțiale, numărul
de locuri de muncă se calculează proporțional prin raportare la o normă întreagă de lucru
și la durata de 12 luni (spre ex.: un contract cu normă întreagă și durata de 3 luni sau un
contract de muncă cu normă parțială de 4h/zi și o durată de 6 luni vor reprezenta 25%
dintr-un loc de muncă).
Valoarea țintă a indicatorului menționat de dvs. se referă la valorile însumate ale
indicatorilor din toate proiectele finanțate în cadrul Programului. Valorile minime aferente
unui singur proiect sunt detaliate în secțiunea 7.3.1 „Tipuri de proiecte eligibile” a
Ghidului solicitantului.

17
71.Ce perioada de timp trebuie menținut locul de munca creat prin proiect?
Răspuns: Indicatorul privind locurile de muncă nou create este explicat pe larg în Ghidul
solicitantului (nota de subsol nr. 1). Un loc de muncă = un contract cu normă întreagă și
o durată de minimum 12 luni sau un contract civil/ de drepturi de autor cu o durată de
minimum 12 luni. În cazul unei durate și/sau norme parțiale, numărul de locuri de muncă
se calculează proporțional prin raportare la o normă întreagă de lucru și la durata de 12
luni (spre ex.: un contract cu normă întreagă și durata de 3 luni sau un contract de muncă
cu normă parțială de 4h/zi și o durată de 6 luni vor reprezenta 25% dintr-un loc de muncă).
Nu există obligația menținerii locurilor de muncă nou create în perioada de sustenabilitate
a proiectului.
72.Este eligibila realizarea unei parade militare?
Răspuns: Proiectele finanțate în cadrul prezentului apel trebuie să contribuie într-o
manieră relevantă și consistentă la atingerea obiectivelor MFSEE 2014-2021, a
obiectivului Programului și a indicatorilor specifici rezultatelor directe 2.1 și 2.2 ale
Programului. În secțiunea 7.3.3 „Tipuri de activități eligibile” a Ghidului solicitantului, puteți
găsi o listă indicativă de activități.
73.Clauze obligatorii Acord de Parteneriat intre institutia publica de cultura (teatrul) si
autoritatea publica locala (Primaria)
Răspuns: Dispozițiile obligatorii ale acordului de parteneriat se regăsesc la secțiunea
7.2.3 a Ghidului solicitantului. Modelul orientativ de acord de parteneriat poate fi consultat
pe pagina web a Programului (https://www.ro-cultura.ro/documente-proiecte).
74.Este posibil ca beneficiarul sa angajeze experti externi – consultanti?
Răspuns: Contractarea experților externi se realizează cu respectarea legislației
naționale și a Uniunii Europene privind achizițiile publice.
75.In ghidul solicitantului sunt menționate doua niveluri diferite ale preturilor care vor fi
utilizate pentru remunerarea personalului: salariul minim pe economie pentru munca
administrativa / necalificata (2350 lei/luna) si salariul mediu brut pe economie pentru
munca complexa/calificata (5429 lei/luna). Aceste doua niveluri de remunerare vor fi
folosite pentru toate pozițiile din proiect- inclusiv, personal din echipa de management,
experții, artiștii angajați etc?
Răspuns: Cele două niveluri de remunerare la care faceți referire reprezintă baza de
calcul a prețurilor unitare pentru munca voluntară nu pentru toate pozițiile din proiect.
Cheltuielile cu personalul angajat reprezentând salariile și contribuțiile sociale aferente și
alte costuri legale, trebuie să corespundă politicii uzuale a promotorului proiectului și
partenerului de proiect cu privire la remunerații.

18
76.Exista plafoane de remunerare pentru echipa de experti straini din Statele donatoare?
Răspuns: Cheltuielile cu personalul angajat reprezentând salariile și contribuțiile sociale
aferente și alte costuri legale, trebuie să corespundă politicii uzuale a promotorului
proiectului și partenerului de proiect cu privire la remunerații.
77.Am putea avea mai mulți parteneri? De exemplu unul din România și unul din țările
donatoare?
Răspuns: Răspunsul este afirmativ.
78.Putem percepe taxe de participare la evenimentele pe care le vom organiza în cadrul
proiectului finanțat prin ro-cultura?
Răspuns: Răspunsul este afirmativ.
79.Este obligatoriu parteneriatul cu un IMM?
Răspuns: Parteneriatul cu un IMM nu este obligatoriu.
80.3 activități de arta contemporana, reprezintă 3 activități de același fel care pot avea
loc in aceeași localitate cu respectarea nr participanților , ori acestea trebuie sa fie 3
activități distincte? De exemplu in cazul spectacolelor de teatru
Răspuns: Este posibilă desfășurarea aceleiași activități de artă contemporană în aceeași
localitate, dar pentru ca fiecare activitate să fie cuantificată distinct, aceasta trebuie să se
desfășoare fie în momente diferite, fie în spații diferite (chiar și concomitent).
81.Relevanta unui proiect de restaurare cinematografica pentru prioritățile de finanțare si
eligibilitatea si bugetarea parteneriatelor cu organizații din alte tari decât tarile
donatoare.
Răspuns: Un proiect de restaurare cinematografică poate fi, în principiu, eligibil, dacă
respectă toate cerințele privind eligibilitatea proiectului/ activităților prevăzute în secțiunea
7.3 a Ghidului solicitantului. Regula este că toate activitățile unui proiect trebuie să se
desfășoare în România sau în statele donatoare. Cu toate acestea, dacă există o
justificare adecvată şi convergentă cu obiectivele Programului, sunt permise excepţii
pentru activităţi care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la
seminarii/conferinţe/expoziții sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte state
beneficiare SEE (prevăzute la art. 6 din Protocolul 38c). Este, în schimb, exclusă crearea
unui parteneriat cu organizații care nu sunt înregistrate în România sau în statele
donatoare.

19
82.Cat de mult sau cat de putin este afectat programul de finantare de catre pandemie?
Vor exista prelungiri de termene limita? Se va lua in considerare faptul ca bugetul o
sa fie afectat de eforturile aduse in plus, in ceea ce priveste masurile sanitare pentru
participantii proiectului?
Răspuns: Întocmirea bugetului cade în sarcina solicitantului. Acesta trebuie să respecte
categoriile de cheltuieli eligibile și plafonul maxim al sprijinului financiar nerambursabil ce
poate fi acordat. La întocmirea bugetului în capitolul 8. Cheltuieli neprevăzute se pot
include costuri care nu au putut fi identificate în momentul scrierii proiectului (de ex:
schimbare de legislaţie, calamităţi naturale etc.). Costurile care nu au putut fi prevăzute
la întocmirea bugetului.
83.Arta fotografică, fiind arta vizuală, poate fii inclusa ca activitate eligibila în proiect?
Răspuns: Un proiect privind arta fotografică poate fi, în principiu, eligibil, dacă respectă
toate cerințele privind eligibilitatea proiectului/ activităților prevăzute în secțiunea 7.3 a
Ghidului solicitantului.
84.Pentru crearea unui cont in sistem:
1.1 – avem doua campuri – Reprezentant legal al institutiei si Persoana de contact. Se
vor completa datele reprezentantului legal chiar daca nu acesta este responsabilul de
proiect? Iar la Persoana de Contact se vor completa datele celui care va fi si imputernicit
din partea institutiei?
1. 2. Actul de imputernicire a unei persoane decat reprezentantul legal al institutiei va
trebui semnat digital de catre reprezentantul legal cu semnatura electronica extinsa sau
poate fi olograf si la momentul incarcarii in sistem persoana imputernicita pentru proiect
va putea semna digital? Altfel spus este nevoie de doua semnaturi digitale extinse pe
acest document – al reprezentatului legal al institutiei si al imputernicitului:
Răspuns: La crearea contului în EMSC sunt solicitate doar datele reprezentantului legal
sau ale persoanei împuternicite. La completarea cererii de finanțare în EMSC, sunt
solicitate, pe lângă datele reprezentantului legal, și datele persoanei de contact în ceea
ce privește comunicarea legată de proiect. Nu este obligatoriu ca persoana de contact să
aibă o împuternicire formală din partea reprezentantului legal, datele acesteia fiind
utilizate în comunicarea telefonică sau prin email (dacă este cazul) pe parcursul
procesului de evaluare și selecție și, ulterior, în implementarea proiectului.
85.Fundamentarea bugetului:
– este permisa redistribuirea bugetului de la o linie bugetara la alta? Exista vreo regula in
acest sens? O marja care se are in vedere?
Răspuns:
ATENȚIE – regulile sunt aplicabile în etapa de implementare a proiectului și nu în etapa
de fundamentare a costurilor incluse în buget.

20
Conform prevederilor din contractul de finanțare PP poate modifica Contractul/anexele la
acesta fără aprobarea prealabilă a OP, prin simpla informare a OP, atunci când
modificările propuse au un impact minor asupra obiectivelor, rezultatelor, activităților și
bugetului Proiectului.
Printre modificările ce se realizează în condițiile de mai sus enumerăm:
a) modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului constând în transferuri de sume
între capitole bugetare în limita a 10% din capitolele bugetare din care se transferă suma;
b) modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului între linii/sub-linii
bugetare cu respectarea procentului maxim între capitole;
Astfel, se pot realoca sume sume între liniile / sub-liniile bugetare prin simpla
informare a OP, respectând condițiile de mai sus.
– in cazul unei coproducții de spectacol – la momentul scrierii proiectului nu se cunoaște
conceptul regizoral si/sau scenografic. Pentru bugetarea decorului si al costumelor se
poate trece in buget suma pe care o alocam in acest sens, fără a fi justificata de elemente
concrete (ex: 5 scaune, 3 panouri, 100 lingurițe…)
Răspuns: Costurile vor fi estimate realist. Acestea trebuie să fie rezonabile şi conforme
cu preţurile practicate pe piaţă. Pentru toate tipurile de costuri incluse în buget (cu
excepția cheltuielilor indirecte) se va avea în vedere că fundamentarea cheltuielilor
trebuie să aibă la bază documente justificative (dovezi ale prospectării pieței, oferte,
contracte similare sau orice alte documente justificative considerate utile). Aceste
documente vor fi solicitate de Operatorul de Program în etapa de evaluare tehnică și
financiară și/sau în procesul de pre-contractare.
– daca am inteles corect cheltielile de traducere si interpretariat sunt eligibile doar pentru
servicii ce au legatura cu managementul proiectului. Gresesc? In cazul in care un produs
al proiectului este editarea unei antologii, care necesita a fi tradusa in mai multe limbi
(vorbim de interculturalitate) sunt necesare serviciile de traduceri. Cum procedam? Este
o cheltuiala neeligibila si trece la contributia institutiei? Chiar daca vorbim despre o
institutie publica unde nu este obligativitatea contributiei proprii.
Răspuns: Cheltuielile de traducere și interpretariat pot fi eligibile și pentru activitățile
specifice ale proiectului, eligibile conform Ghidului solicitantului. Astfel, în bugetul
proiectului, la linia bugetară 2.5 pot fi incluse cheltuieli pentru servicii aferente derulării
activităților specifice ale proiectului – ex: organizare eveniment, contracte de regie și
producție film, cheltuieli de documentare a istoriei culturale, contracte realizare animație,
traduceri, taxe pentru introducerea de produse noi și servicii culturale pe piață etc.
– in acelasi context de mai sus – daca proiectul are nevoie de un intrepret in cadrul unei
subactivitati (de ex interptret mimico-gestual) este sau nu cheltuiala eligibila acest serviciu
de traducere si interpretariat dincolo de serviciile ce au legatura cu managementul
proiectului?
Răspuns: Cheltuielile de traducere și interpretariat pot fi eligibile și pentru activitățile
specifice ale proiectului, eligibile conform Ghidului solicitantului. Astfel, în bugetul
proiectului, la linia bugetară 2.5 pot fi incluse cheltuieli pentru servicii aferente derulării

21
activităților specifice ale proiectului – ex: organizare eveniment, contracte de regie și
producție film, cheltuieli de documentare a istoriei culturale, contracte realizare animație,
traduceri, taxe pentru introducerea de produse noi și servicii culturale pe piață etc.
86.Promovarea si comunicarea proiectului:
Planul de comunicare trebuie susținut si justificat de la scrierea proiectului cu acorduri de
parteneriat cu instituțiile media?
Răspuns: Nu este necesară includerea parteneriatelor cu instituții media ca să susțină
Planul de comunicare. Acesta va cuprinde exclusiv obiectivele și măsurile de informare
și comunicare, conform structurii din sistemul EMSC.
Chiar daca parteneriatele media nu presupun cheltuieli din partea solicitantului (ex
interviuri, preluarea comunicatelor, etc), acesta fiind instituție publica este obligat sa facă
selecția în urma unui anunț?
Răspuns: Ghidul solicitantului nu cuprinde nicio prevedere cu privire la obligativitatea
organizării unui proces de selecție.
87.Pentru o instituție publica reprezintă un avantaj existenta unei contribuții proprii? Ar fi
bine sa existe o hotărâre a Consiliului de Administrație in acest sens? (mai ales in
situația in care proiectul prevede cheltuieli care nu apar in categoria de cheltuieli
eligibile ale apelului).
Răspuns: Nu reprezintă avantaj existența contribuției proprii, însă în ipoteza în care
proiectul va fi selectat pentru finanțare, în etapa de precontractare este necesară
depunerea unei Hotărâri de aprobare a proiectului în care se va menționa faptul că PP
își asumă acoperirea tuturor cheltuielilor conexe aferente proiectului, inclusiv cheltuielile
neeligibile.
88.Crearea locurilor de munca se refera exclusiv la generarea unor posturi pentru
persoane care nu sunt angajate in alte organizații/firme (persoane care nu au carte
de munca in momentul implementării proiectului)?
Răspuns: Pentru a crea un nou loc de muncă este necesară încheierea unui contract
individual de muncă (nu act adițional la un contract existent), a unui contract civil sau a
unui contract de drepturi de autor. Un loc de muncă = un contract cu normă întreagă și o
durată de minimum 12 luni sau un contract civil/ de drepturi de autor cu o durată de
minimum 12 luni. În cazul unei durate și/sau norme parțiale, numărul de locuri de muncă
se calculează proporțional prin raportare la o normă întreagă de lucru și la durata de 12
luni (spre ex.: un contract cu normă întreagă și durata de 3 luni sau un contract de muncă
cu normă parțială de 4h/zi și o durată de 6 luni vor reprezenta 25% dintr-un loc de muncă).
Angajarea personalului se realizează cu respectarea legislației în vigoare.

22
89. Se pot schimba partenerii după semnarea contractului, daca colaborarea cu ei nu
este cea așteptată?
Răspuns: DA, cu acordul OP respectând prevederile Acordului de Parteneriat.
90.Pentru activele achiziționate se încheie polița de asigurare timp de 5 ani după
încheierea proiectului?
Răspuns: Conform Ghidului Solicitantului, prin excepție, în cazul în care activul este
o componentă integrală și necesară pentru atingerea rezultatelor proiectului, întregul preț
de achiziție al acestuia poate fi eligibil2
. În această situație, Promotorul de proiect are,
printre altele, și obligația de a păstra activul asigurat în mod corespunzător împotriva
pierderilor, cum ar fi incendiu, furt sau alte incidente ce pot fi asigurate în mod normal,
atât în timpul implementării proiectului, cât și timp de cel puțin 5 ani după
finalizarea proiectului. Asigurarea activelor achiziționate se face prin încheierea unei
polițe de asigurare. Cheltuielile cu asigurarea pot fi eligibile însă doar pentru durata
aferentă perioadei de implementare a proiectului. Cheltuielile cu asigurarea
aferentă perioadei de sustenabilitate va fi suportată de către Promotor.
91.Cum selectați evaluatorii? Este un proces deschis la care aș putea participa?
Răspuns: Selecția evaluatorilor se realizează printr-un concurs public organizat în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. La această dată nu există niciun concurs
deschis pentru ocuparea funcției de expert evaluator. Pentru informații actualizate, vă
rugăm să urmăriți website-ul Programului www.ro-cultura.ro.
92.Pentru activități de artă contemporană în vederea organizării de expoziții, ne este
neclar ce cod CAEN trebuie să avem. Noi am identificat 3 coduri posibile: 9102
Activități ale muzeelor; 9003 Activități de creație artistică și 8230 Activități de
organizare a expozițiilor târgurilor și congreselor.
Răspuns: Toate cele 3 coduri CAEN sunt aplicabile pentru activitatea menționată.
93.Pot fi plătiți membrii proiectului daca contribuie/ participă si la evenimente? Ex.: o
soprană care este angajata in proiect, poate fi plătită ca solist din cadrul proiectului?
Răspuns: Dacă activitățile nu se suprapun în timp și nu există un potențial conflict de
interese, atunci este posibil. Situația se va analiza de la caz la caz.
2
„Întregul preț de achiziție” se referă la prețul achitat din sprijinul financiar nerambursabil și/sau cofinanțare,
fiind exclusă acea parte din prețul total al activului suportată din alte surse de finanțare.

23
94.Este necesar ca și partenerul din Statul Donator să asigure și el contribuție financiară
sau poate fi asigurată exclusiv de promotor?
Răspuns: OP nu condiționează implicarea financiară a partenerului. Aceste detalii se
stabilesc în acordul de parteneriat.
95.Nu am reușit să editez titlul proiectului în EMSC. Care este soluția?
Răspuns: Vă rugăm să ne transmiteți un printscreen împreună cu denumirea corectă a
proiectului pe office@ro-cultura.ro.
96.Poate Managerul de proiect sa fie implicat in activități tehnice (să organizeze
workshop-uri, să participe la schimb de experiență/vizita transnațională, etc.)?
Răspuns: Managerul de proiect poate participa la toate activitățile proiectului.
97.În buget, se adaugă TVA la baremele pentru costuri de transport sau ele includ TVA?
Răspuns: Sumele forfetare/ bareme standard sunt fixe, nu conțin TVA, și se completează
în bugetul proiectului ținând cont de faptul că în coloana/coloanele dedicate TVA se va
completa cu „0”.
98.La criteriul „Capacitatea Financiară” scrie: „solicitantul a implementat unul sau mai
multe proiecte.” Are importanță dacă a implementat proiecte în calitate de partener și
nu de promotor de proiect ?
Răspuns: Nu are importanță dacă a implementat în calitate de solicitant sau partener.
99.Semnătura pentru formularele predefinite din sistemul EMSC trebuie să fie digitală
autorizată prin notariat sau poate fi olografă scanată?
Răspuns: În vederea depunerii dosarului de finanțare în sistemul de management
electronic al Programului este necesară deținerea unei semnături digitale extinse, bazate
pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării electronice a
documentelor. Semnătura digitală trebuie să fie emisă de unul dintre furnizorii autorizați
pe piață.
100. Dacă am introdus ceva greșit în cererea de finanțare din EMSC, pot sa modific?
Răspuns: DA, în condițiile în care proiectul nu a fost deja depus.

24
101. În cazul contractelor de drepturi de autor (DDA), ce se întâmplă cu cheltuielile de
transport + diurnă + cazare. Aceste cheltuieli trebuie cuantificate la valorile stabilite în
Ordinul privind cotele forfetare? Sau pot fi și mai mici?
Răspuns: Contractele de DDA trebuie sa aibă un onorariu care include și eventualele
cheltuieli de deplasare. Nu sunt costuri separate în contract și nu se raportează la sumele
forfetare din ordinul de ministru.
102. Relevanta proiectului II.4.3.: acele activități minime a se înțelege „evenimente”?
ex: spectacol de teatru in 5 locații diferite sau 5 zile diferite sau o expoziție de pictura
la fel in orașe sau zile diferite se califica ca și 5 activități?
Răspuns: Un spectacol de teatru în 5 locații diferite înseamnă 5 activități.
103. Cum putem avea acces la grila de evaluare dacă am depus și în sesiunea 1, dar
nu am contestat punctajul?
Răspuns: Vă rugăm să faceți o solicitare pe e-mail office@ro-cultura.ro
104. La cheltuielile de formare, dacă partenerul din state donatoare este cel care oferă
aceasta formare, unde introducem aceste costuri? La Partener sau la linia pentru
formare?
Răspuns: Partenerul din SD are capitol separat în buget. Se va introduce o sumă globală,
iar detalierea se va solicita în etapa de pre-contractare. Atenție! aceste cheltuieli trebuie
să se încadreze în categoriile de cheltuieli eligibile aferente partenerilor de proiect,
menționate în ghidul solicitantului.
105. Cum se vor justifica cheltuielile cu sume forfetare la CIM-uri? Pe baza
documentelor sau pur și simplu pe baza sumelor forfetare?
Răspuns: Dacă este vorba despre cheltuielile de deplasare ale persoanelor angajate cu
CIM, aceste cheltuieli au linie separate în buget. Consultați Ghidul beneficiarului publicat
pe site-ul Programului, pentru documentele justificative ce trebuie prezentate.
106. Partenerul dintr-un stat donator poate fi o companie de consultanță culturala
înființată în luna mai 2020?
Răspuns: DA. cu condiția ca activitatea principală, conform documentelor statutare/
constitutive/ de înființare, să fie în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite
în Regulamentul UE nr. 1295/2013;

25
107. În cazul unei organizații (instituție publică în cazul nostru) plătitoare de TVA
integral dar care nu poate recupera TVA-ul, respectiv are TVA eligibil în proiect,
conform capului de tabel din buget se înțelege că TVA-ul eligibil admis este de 6%.
Înseamnă asta că la plata unui TVA de 19% de către instituție, de exemplu, din acest
TVA se va deconta doar 6% iar restul de 13% rămâne în sarcina organizației de plătit?
Iar dacă calculul este corect, cei 13% se introduc în capitolul de cheltuieli ne-eligibile?
Răspuns: Capul de tabel spune așa:
Cazul 1: coloana 7= coloana 6 * %TVA dacă TVA este nedeductibil;
Cazul 2: coloana 7= 0 – dacă TVA este deductibil
Asta înseamnă că 6 reprezintă coloana 6 care se înmulțește cu procentul de TVA.
6 NU este 6 % TVA. Daca TVA-ul nu este recuperabil acesta este eligibil integral
în cadrul proiectului.
108. Este asigurarea echipamentelor un cost încurajat/obligatoriu? Sau spre exemplu,
în cazul în care se dovedește prin proiect faptul că echipamentele sunt extrem de
necesare și vor fi utilizate, întreținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani după terminarea
proiectului – constituie acest cost de asigurare (realizat pe o perioadă mai lungă decât
proiectul) o modalitatea în plus de a dovedi că echipamentele vor avea durată de viață
mai lungă după finalizarea proiectului?
Răspuns: La Linia bugetară 2.10 Cheltuieli cu servicii de asigurare se pot include
cheltuieli aferente serviciilor de asigurare obligatorie a echipamentelor achiziționate
integral prin proiect. Se va completa pentru fiecare din activele cuprinse la linia 2.8 (active
corporale/necorporale). Se decontează din linia bugetară cheltuieli cu asigurarea
aferentă numai perioadei de implementare a proiectului.
109. În cazul unui proiect în parteneriat cu o țară SD. Este auditul financiar obligatoriu
și pentru promotorul de proiect din România? Iar dacă da, obligația acestuia este să
verifice exclusiv cheltuielile promotorului de proiect din România, întrucât partenerul
în proiect este obligat să aibă propriul audit. Practic, raportul final de proiect va conține
două rapoarte de audit, în cazul proiectelor derulate în parteneriat?
Răspuns: Pentru promotorul de proiect auditul nu este obligatoriu.
110. În ceea ce privește cheltuielile cu echipamentele care cad sub incidența excepției
– de a fi eligibil costul total (valoare de sustenabilitate 5 ani) – cum se procedează în
situația în care unele echipamente tehnologice bugetate au o viteză de dezvoltare
rapidă – spre exemplu, dacă în momentul depunerii proiectului se achiziționează
echipamente tehnologice care până la momentul câștigării proiectului respectiva
tehnologie se schimbă, respectiv devine relevant un update al respectivei tehnologii,
este posibilă în vreo formă introducerea în planul de achiziții sau în vreun document
separat această marjă de schimb ?

26
Răspuns: În bugetul proiectului nu este prevăzută o sub-linie separată pentru această
marjă de schimb. În cazul în care pe parcursul implementării proiectului realizați economii,
acestea pot fi realocate către sublinia echipamentului pentru acoperirea costului integral
al acestuia.
111. Prin patrimoniu se înțelege exclusiv „bunuri obiecte restaurate”? Este patrimoniul
cultural – înțeles în sens larg, spre exemplu – material, imaterial deopotrivă, colecție
de obiecte, colecție de imagine, de sunet? Se poate indica documentul în care există
o definire/ circumscriere a termenului „patrimoniu cultural”?
Răspuns: Termenii folosiți în Ghidul solicitantului, cu anexele aferente, nu sunt definiți
special, au înțelesul stipulat de legislația europeană și națională aplicabilă, unde este
cazul. Patrimoniul cultural este înțeles în sens larg – material și imaterial.
112. Atașăm doar un extras la zi de Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau toate actele
adiționale?
Răspuns: Extras la zi al RAF.
113. Cheltuielile cu auditul pentru documentele partenerului din statele donatoare care
trebuie incluse in buget, vor fi incluse in bugetul promotorului de proiect, din România,
sau in bugetul partenerului?
Răspuns: Cheltuielile aferente partenerului din Statele Donatoare vor fi incluse în bugetul
aferent acestuia.
114. Care este valoarea maximă a unui mijloc fix ce poate fi achiziționat?
Răspuns: Nu este prevăzută o valoare maximă.
115. În ghidul solicitantului sunt specificate următoarele: „Fiecare proiect care
beneficiază de un sprijin financiar nerambursabil de cel puțin 150.000 euro și/ sau
care este dezvoltat în parteneriat cu o entitate din statele donatoare va avea un
website dedicat cu informații în variantă bilingvă (RO/EN).” La contribuția proprie
planificam crearea unui website nu al proiectului însă al centrului cultural pe care îl
avem, de la care să putem redirecționa publicul larg către un (sub)website individual
al proiectului (nu o simpla pagina a proiectului din cadrul acestui website care
expune/conține toata activitatea desfășurata. Este în regulă?
Răspuns: Crearea unui website dedicat proiectului este o condiție OBLIGATORIE ce
trebuie îndeplinită de fiecare promotor de proiect dacă acel proiect beneficiază de un
sprijin financiar nerambursabil de cel puțin 150.000 euro și/ sau care este dezvoltat în
parteneriat cu o entitate din Statele Donatoare. Astfel, nu se acceptă o pagină dedicată

27
pe un website existent, ci un website dedicat proiectului. Vă rugăm să parcurgeți cu
atenție Anexa 3 – Cerințe de informare și comunicare (Information and Communication
Requirements EEA and Norway Grants 2014-2021) disponibilă aici: https://www.rocultura.ro/documente-proiecte.
116. Creatiile din domeniul graphic design (inclusiv web design, design de afișe sau
alte materiale publicitare, copywriting) – sunt considerate produse culturale?
Răspuns: Deși activitatea include elemente culturale, crearea materialelor publicitare
este o activitate aferentă managementului de proiect și nu poate fi luată în considerare
la cuantificarea indicatorilor sau îndeplinirea obiectivelor proiectului.
117. Având în vedere că este neeligibil costul de achiziție a bunurilor culturale mobile,
dar sunt eligibile cheltuielile cu onorariile experților necesari implementării proiectului
(inclusiv contractele de drepturi de autor); sa înțelegem ca nu se poate cumpăra o
lucrare de arta existenta, dar se poate plăti un artist pe drepturi de autor pentru o
lucrare de artă nouă? Dar pentru adaptarea unei lucrări existente?
Răspuns: Nu se pot achiziționa bunuri culturale mobile prin proiect, dar se pot remunera
experți necesari implementării proiectului, respectiv contracte de DDA.
118. În cazul in care solicitantul este o instituție publica, iar in cadrul parteneriatului sunt
si organizații de drept privat, cofinanțarea este 0 la nivelul întregului parteneriat?
Răspuns: Da! În cazul apelului de consolidare a antreprenoriatului, pentru instituții
publice de cultură finanțarea este 100%.
119. Ce se întâmplă cu veniturile obținute de parteneri in cadrul proiectului?
Răspuns: Veniturile obținute de către Promotorul de proiect ca urmare a implementării
proiectului nu fac obiectul verificărilor în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.
Atenție însă la veniturile obținute de către partenerii de proiect. Conform Ghidului
Solicitantului, partenerii de proiect nu pot obține un avantaj pentru sine în urma
implementării proiectului. Orice avantaj obținut de partener ca urmare a implementării
proiectului, precum taxe obținute din vânzarea biletelor la diferite evenimente, taxe
percepute pentru participarea la diferite activități organizate de partener etc., trebuie să
fie transferat beneficiarului de ajutor de minimis (promotorul de proiect).
120. O altă întrebare cu privire la indicatorul „locuri de munca create”: Este obligatoriu
ca acesta este fie creat in cadrul inițiatorului proiectului sau și al unuia dintre parteneri?
Răspuns: Se iau în considerare atât locurile de muncă create de solicitant, cât și de
partener.

28
121. Pentru atingerea indicatorului 2.1: 2 profesioniști cu competențe/ expertiză
dezvoltate la locul de muncă se iau in considerare si rezidentele artiștilor romani in
statele donatoare si ale artiștilor străini in Romania?
Răspuns: În principiu nu este posibil dar pot exista excepții dacă se poate dovedi că
artistul își dezvoltă competențele în timpul desfășurării activității profesionale/ la locul de
muncă. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție nota de subsol nr. 3 din Ghidul solicitantului
(pag. 7).
122. Facultățile de arte din statele donatoare sunt parteneri eligibili?
Răspuns: Constituie partener eligibil, orice entitate publică sau privată, comercială sau
necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată
în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală, conform documentelor
statutare/ constitutive/ de înființare, este în sectoarele culturale și creative. În aceste
condiții facultatea de arte nu poate fi partener eligibil.
123. Daca organizația are managementul financiar asigurat prin contract PFA, se poate
continua aceeași forma de colaborare in cadrul proiectului? Se aplica procedura de
achiziție?
Răspuns: Se poate continua aceeași forma de colaborare, cu condiția realiz[rii unei
achiziții și încheierii unui contract în cadrul proiectului.
124. Se traduc in engleza actele constitutive ale partenerilor din statele donatoare?
Răspuns: Documentele emise în altă limbă decât limba română sau limba engleză vor fi
însoțite de traducerea simplă în limba română sau în limba engleză. Prin aplicarea
semnăturii electronice extinse pe traducerea simplă a documentului, solicitantul/
partenerul certifică faptul că traducerea este corectă şi prin traducere nu s-a modificat
conținutul textului iniţial şi/sau schimbat sensul/înțelesul anumitor cuvinte sau fraze.
125. Patrimoniul propriu / tehnica proprie poate fi cuantificată ca aport propriu?
Răspuns: În ceea ce privește contribuția proprie a promotorului de proiect (ONG)
aceasta poate fi doar sub formă de muncă voluntară și financiară.
126. Ce anume trebuie sa cuprindă statutul partenerului cu privire la sectoarele
culturale si creative conform Regulamentului UE?
Răspuns: Din statut trebuie să reiasă în clar că activitatea principală a partenerului este
în sectoarele culturale și creative.

29
127. Pot fi parteneri de proiect din statele donatoare echivalentul PFA-ului romanesc?
Răspuns: DA, constituie partener eligibil, orice entitate publică sau privată, comercială
sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică,
înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală, conform
documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este în sectoarele culturale și creative,
astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.
128. Cum se evaluează abordarea inovativa a patrimoniului cultural?
Răspuns: Termenul „abordare inovativă” este strâns legat de termenul „inovare”, definit
astfel în Ghidul solicitantului: „implementarea unui produs nou sau îmbunătățit
semnificativ (bunuri sau servicii) sau a unui proces, a unei noi metode de punere
pe piață sau a unei noi metode organizaționale în practicile de afaceri, în organizarea
locului de muncă sau într-o relație externă. Inovarea poate fi la nivel de întreprindere, la
nivel de sector, la nivel național sau la nivel internațional. Inovarea presupune inclusiv
utilizarea de soluții/ tehnologii/ produse deja dezvoltate/ disponibile pe piață și ajustarea
acestora la propriile nevoi”. În ceea ce privește termenul de „minoritate (…)”, acesta nu
are o definiție proprie Programului, având înțelesul stipulat de legislația europeană și
națională aplicabilă, unde este cazul.
129. În cadrul antreprenorialului cultural si managementului patrimoniului cultural, fiind
vorba de un proiect aplicat in Sighișoara, se pot derula proiecte ce au activități artistice
cu referire la arta medievala si tradițională?
Răspuns: Da, poate fi un proiect eligibil.
130. Partenerii din tarile donatoare trebuie sa aibă neapărat în activități in domeniul
artei contemporane?
Răspuns: Constituie partener eligibil, orice entitate publică sau privată, comercială sau
necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată
în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală, conform documentelor
statutare/ constitutive/ de înființare, este în sectoarele culturale și creative, astfel cum
sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.
131. Dezvoltarea profesionala a membrilor echipei de proiect -poate presupune si
activități de mentorat/job shadowing in cadrul echipei de proiect sau in interiorul
organizației partenerului/solicitantului (de la un expert din echipa către juniorii din
organizație)?
Răspuns: Dezvoltarea de competențe/expertiză la locul de muncă se referă la
dobândirea de competențe sau îmbunătățirea competențelor existente în rândul
profesioniștilor, inclusiv al membrilor echipei de proiect și se poate face atât în interiorul

30
organizației solicitantului cât și la partener prin participarea la activități de educație
formală sau non-formală de tip job shadowing, mentoring etc.
132. Trebuie sa avem 3 ani fiscali încheiați? ex: o societate poate fi înființată luna martie
2017, in cazul asta este bifata regula cu 2 ani vechime, dar nu si cea cu 3 ani fiscali.
Răspuns: Criteriul face referire la înființarea solicitantului în urmă cu cel puțin 2 ani (față
de data de lansare a apelului de proiecte).
133. Contractele de drepturi de autor semnate pe o perioadă de minim 12 luni care însă
au luni în care nu generează venituri, cum este cazul lunilor de vară în care teatrele
nu sunt deschise, poate fi considerat 1 loc de muncă?
Răspuns: Un loc de muncă = un contract cu normă întreagă și o durată de minimum 12
luni sau un contract civil/ de drepturi de autor cu o durată de minimum 12 luni.
134. Veniturile generate de vânzările de bilete și estimate în prezentarea proiectului,
pot fi considerate contribuția proprie?
Răspuns: Da. Existența contribuției proprii se verifică în perioada de implementare.
Atenție însă la veniturile obținute de către partenerii de proiect. Conform Ghidului
Solicitantului, partenerii de proiect nu pot obține un avantaj pentru sine în urma
implementării proiectului. Orice avantaj obținut de partener ca urmare a implementării
proiectului, precum taxe obținute din vânzarea biletelor la diferite evenimente, taxe
percepute pentru participarea la diferite activități organizate de partener etc., trebuie să
fie transferat beneficiarului de ajutor de minimis (promotorul de proiect).
135. Prin proiect se poate realiza un parc cu tematica medievala cu spectacole si
concerte specifice, ateliere artistice deschise publicului (dansuri istorice, teatru
medieval, arta mânuirii armelor medievale, jonglerie), un parc care pune in valoare un
sit medieval?
Răspuns: DA.
136. Riscurile sunt exterioare proiectului? Pot fi considerate riscuri și oportunitățile?
Răspuns: Oportunitățile nu pot fi considerate riscuri.
137. La instituțiile publice nu exista posibilitatea de a încheia mai multe contracte de
munca daca organigrama si nu permite, nu sunt posturi vacante. Ma refer la
remunerarea echipei de proiect. Care este soluția pentru remunerarea echipei de
proiect la instituțiile publice?

31
Răspuns: În condițiile în care personalul încadrat pe posturile prevăzute în organigramă
are posibilitatea de a prelua atribuții suplimentare/există suficient personal de specialitate
cu competențele necesare desfășurării unor activități specifice din cadrul proiectului,
conducătorul instituției/autorității publice va nominaliza, prin act administrativ, persoanele
care fac parte din echipa de proiect.
Instituții publice – art. 16 din Legea nr. 153/2017 și Regulamentul-cadru privind stabilirea
condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se
stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate
din fonduri europene nerambursabile din 10.05.2018, aprobat prin HG nr. 325/2018 –
prevederile sunt aplicabile instituțiilor/autorităților publice.
138. Crearea si difuzarea unei emisiuni cu caracter cultural se poate înscrie ca și proiect
eligibil?
Răspuns: Difuzarea unei emisiuni cu un caracter cultural poate reprezenta o activitate
din cadrul unui proiect, și nu un proiect în sine.
139. Este eligibil un proiect care își propune realizarea unei emisiuni ce va fi difuzată
timp de 6-10 luni la TV si in online pe tema folclorului românesc? Costul de difuzare
al emisiunii este eligibil?
Răspuns: Realizare unei emisiuni cu un caracter cultural poate reprezenta o activitate
din cadrul unui proiect, și nu un proiect în sine.
140. Sunt eligibile cheltuieli cu licența pentru difuzarea emisiune, respectiv înregistrarea
drepturilor de autor?
Răspuns: Nu putem analiza această situație decât în contextul activităților și obiectivelor
proiectului.
141. Este eligibila achiziționarea de autoturisme? Poți închiria mașina pentru transport?
De ex: transportul participanților sau a echipei de proiect, echipamentelor pentru
înregistrarea evenimentului, etc.
Răspuns: Depinde de specificul activității, cu luarea în considerare a principiului de
eficacitate, economicitate.
142. CIM pe 24 luni se cuantifică, ca 2 locuri de muncă?
Răspuns: Nu, un CIM pentru o persoană se consideră 1 loc de muncă.

143. Un proiect care are ca obiectiv identificarea si elaborarea unei broșuri cu
personalități locale din țară și diaspora este eligibil?
Răspuns: Editarea unei broșuri nu poate constitui un proiect de sine stătător, însă poate
fi o componentă a unui proiect mai complex.
144. Poate fi menținut un web-site existent și dezvoltate în acesta pre-existent secțiuni
diferite specifice pentru proiect?
Răspuns: Crearea unui website dedicat proiectului este o condiție OBLIGATORIE ce
trebuie îndeplinită de fiecare promotor de proiect dacă acel proiect beneficiază de un
sprijin financiar nerambursabil de cel puțin 150.000 euro și/ sau care este dezvoltat în
parteneriat cu o entitate din Statele Donatoare. Astfel, nu se acceptă o pagină dedicată
pe un website existent, ci un website dedicat proiectului. Vă rugăm să parcurgeți cu
atenție Anexa 3 – Cerințe de informare și comunicare (Information and Communication
Requirements EEA and Norway Grants 2014-2021) disponibilă aici: https://www.rocultura.ro/documente-proiecte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *